• Admin

Жаны долбоор башталат.Начинается новый проект.A new project startsКыргызстанда тынчтык демилгелерин жана позитивдүү саясий маданиятты илгерилетүү боюнча «Ынтымактуу жашоо» долбоору башталат

20-май 2021, Бишкек


International Alert эл аралык уюму Улуттук медиация борбору жана Өнүктүрүү саясат институту менен өнөктөштүктө Европа Бирлиги тарабынан каржыланган «Ынтымактуу жашоо» долбоорун баштайт. Бул долбоордун максаты жигердүү жаштарды, жарандык коомду жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын социалдык чыр-чатактардын алдын алуу, укук тартибин сактоо жаатында колдоо, ошондой эле Кыргызстандын 25 тандалып алынган аймактарында медиация көндүмдөрүнө окутуу болуп саналат.

Долбоордун алкагында изилдөө жүргүзүү пландаштырылууда жана анын жыйынтыгы боюнча жергиликтүү деңгээлдеги жарандык коом жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн чыр-чатактарга сезгичтик, алдын алуу жолдору, социалдык чыр-чатактарды ыкчам алдын алуу жана чечүү, адам укуктары жана медиация боюнча окутуу программасы иштелип чыгат.

«Биз жергиликтүү жамааттардагы мүмкүн болгон чыр-чатактардын алдын алуу боюнча демилгелерди колдогонубузга кубанычтабыз. ЕБ үчүн мындай максаттуу долбоорлор аркылуу стабилдүүлүккө жана элдин биримдигине өз салымын кошуу маанилүү. Долбоор алкагында жергиликтүү деңгээлде башкарууну жана мыйзам үстөмдүгүн колдоо үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына чакан гранттар да берилет», - деп белгиледи ЕБ өкүлчүлүгүнүн башчысы, элчи Эдуард Ауэр.

Мындан тышкары, долбоордун алкагында укук тартибин жана мыйзамдуулукту сактоо, региондор жана улуттар аралык же башка араздашууларга алып келген социалдык чыр-чатактардын алдын алуу боюнча көндүмдөрдү жакшыртуу маселелери жогорку деңгээлде талкууланат.

«Биздин максатыбыз тынчтыкты көздөгөн жаштар кыймылдарын камтыган күчтүү жарандык коомду куруу жана чыр-чатактардын алдын алуу жана болтурбоо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын натыйжалуу жүзөгө ашыруу болуп саналат. Биз тынчтык риторикасын жана позитивдүү саясий маданиятты илгерилетүү, чыр-чатактардын алдын алуу максатында жигердүү жаштарды пикир алышууга тартууну каалайбыз», - деп белгилешти программанын консорциум мүчөлөрү, International Alertтин КРдагы өкүлү Шакират Токтосунова, УМБнун өкүлү Гүлсина Кожоярова жана ӨСИ башкармалыгынын төрайымы Надежда Добрецова.

Маалымат үчүн:

International Alert Өнүктүрүү саясат институту жана Улуттук медиация борбору менен биргеликте Кыргызстанда жигердүү жаштарды, жарандык коомду жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын социалдык чыр-чатактардын алдын алуу, укук тартибин сактоо жаатында колдоо, ошондой эле Кыргызстандын 25 тандалып алынган аймактарында медиация көндүмдөрүнө окутуу боюнча аянтчаны түзүүнүн үстүнөн иштеп жатат.International Alert жөнүндө:

International Alert – бул элдердин чыр-чатактарды тынчтык жолу менен чечүүсүнө жардам берүү максатында 1986-жылы негизделген тынчтыкты орнотуу жана чыр-чатактардын алдын алуу боюнча көзкарандысыз эл аралык уюм. International Alert Кыргызстанда 2010-жылдан бери иштеп келе жатат: www.international-alert.org. Кененирээк маалымат алуу үчүн Байланыш боюнча консультант Юлия Бабюкка кайрылыңыз: +996 312 988811; +996 770 02 37 17 ibabiuk@international-alert.org


 

В Кыргызстане стартует проект по продвижению мирных инициатив и позитивной политической культуры

Бишкек, 20 мая 2021

Международная организация International Alert в партнерстве с Национальным Центром Медиации и Институтом Политики Развития начинает проект «Ынтымактуу Жашоо», финансируемый Европейским Союзом. Целью проекта является поддержка активной молодежи, гражданского общества и органов местного самоуправления по профилактике социальных конфликтов, поддержания правопорядка, а также обучения навыкам медиации в 25 отобранных локациях Кыргызстана.

В рамках проекта планируется проведение исследования, по результатам которого будет составляться программа обучения по конфликто-чувствительности, профилактие, оперативному предотвращению и разрешению социальных конфликтов, правам человека и медиации для гражданского общества на местном уровне и органов местного самоуправления.

«Мы рады поддержать местные инициативы по предотвращению потенциальных конфликтов в местных сообществах. Для ЕС важно внести свой вклад в стабильность и единство людей посредством таких целенаправленных проектов. В рамках проекта также будут предоставлены малые гранты органам местного самоуправления для поддержки управления и верховенства закона на местном уровне», - отметил глава Представительства ЕС, посол Эдуард Ауэр.

Кроме того, в рамках проекта на более высоком уровне пройдут обсуждения вопросов поддержания правопорядка, верховенства права, и улучшения навыков по предотвращению социальных конфликтов, ведущих к межрегиональной, межнациональной или какой-либо еще розни.

«Наша цель - сильное гражданское общество, с более сильными молодежными движениями, ориентированными на мир, и более эффективному осуществлению полномочий местных органов власти по профилактике и предотвращению конфликтов. Мы хотим вовлечь активных молодых людей в диалог для продвижения мирной риторики и позитивной политической культуры и предотвращения конфликтов», - рассказали члены консорциума программы Шакират Токтосунова, Представитель International Alert в КР, Гульсина Кожоярова, представитель НЦМ и Надежда Добрецова, председатель правления ИПР.


Для справки:

«International Alert» совместно с Институтом Политики Развития и Национальным Центром Медиации работает в Кыргызстане над созданием платформы для поддержки активной молодежи, гражданского общества и органов местного самоуправления по профилактике социальных конфликтов, поддержания правопорядка, а также обучения навыкам медиации в 25 отобранных локациях Кыргызстана

Об InternationalAlert:

InternationalAlert – независимая международная организация по миростроительству и предотвращению конфликтов, основанная в 1986 году, чтобы помочь людям находить мирные пути решения конфликтов. В Кыргызстане InternationalAlert ведет свою деятельность с 2010 года: www.international-alert.org. По вопросам дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к Юлии Бабюк, Консультанту по коммуникациям: +996 312 988811; +996 770 02 37 17 ibabiuk@international-alert.org 

Project ‘Yntymaktuu Zhashoo (Living in Peace)’ is expected to be launched in Kyrgyzstan to promote peace initiatives and positive political culture

Bishkek, 20 of May 2021

International Alert, in collaboration with the National Mediation Center (NCM) and Development Policy Institute (DPI), launches the European Union-funded ‘’Yntymaktuu Zhashoo’’ project. The goal is to support active youth, civil society and local self-government bodies in conflict prevention, support of rule of law, effective governance, and mediation in 25 districts of Kyrgyzstan.

In the framework of the project, it is planned to conduct localised research which will serve as a basis for training methodology on conflict sensitivity, conflict prevention, and mediation for civil society members and local self-government bodies at the local level.

“We are glad to support local initiatives for prevention of potential conflicts in local communities. It is important for the EU to contribute to stability and unity of people through such dedicated projects. As part of the project, also small grants will be provided to local government bodies to support governance and rule of law at local level’’, - the Head of EU Delegation, Ambassador Eduard Auer said.

The project will also include higher level dialogue on necessary measures to support governance, rule of law, public security, and capacity needs to prevent potential conflicts leading to inter-regional (inter-ethnic) or any other type of violence.

"Our goal is to create a resilient civil society, with strong peace-oriented youth movements, and a more effective implementation of local government mandates in conflict prevention. We want to engage active young people into dialogue to promote a peaceful rhetoric and positive political culture with conflict prevention mechanisms’’ according to Shakirat Toktosunova, International Alert Representative in the Kyrgyz Republic, Gulsina Kojoyarova, NCM representative and Nadezhda Dobretsova, IPR Board Chair.

For reference:

International Alert, with local organisations the National Centre for Mediation (NCM) and Development Policy Institute (DPI), will support youth volunteer groups, civil society, and local self-government bodies to improve conflictanalysis, conflict-prevention, and mediation skills in 25 districts.

About International Alert:

International Alert is an independent international peacebuilding and conflict prevention organization founded in 1986 to help people find peaceful solutions to conflicts.

In Kyrgyzstan, International Alert has been operating since 2010: www.international-alert.org. For additional information, please contact Iuliia Babiuk, Communications Consultant: +996 312 988811; +996 770 02 37 17


11 просмотров0 комментариев